معرفی فرایند تولید ورق های گالوانیزه پی شرنگ شده

شنبه . 1399/03/10

 ورق رنگی ب دلیل ظاهر زیبا , مقاومت به خوردگی بالا و مصرف صنعتی گسترد ه در سا لهای اخیر موردتوجه قرار ACCA(American Coil Coating Association) گرفته است. براساس آمار 2 میلادی بالغ بر 7 میلیون تن از این نوع ورق در دنیا تولید شده است و در آینده نیز پی ش بینی .. تنها در سال 2 می گردد تولید آن بیش از مقدار فوق گردد . مهمترین ویژگی های ورق رنگی عبارتند از: صرفه اقتصادی , بکارگیری آسان برای مصرف کننده , زیبایی و جنبه تزئینی , مقاوم در شرایط محیط ی و عوامل خورنده و بهبود مسائل زیست محیطی ( ناشی از رفع آلودگی پسا ب های شیمیایی و حلا لهای زیان آور در کارخان ههای مصرف کننده به دلیل عدم نیاز به واح د رنگ آمیزی). این ویژ گی ها باعث گردیده ور ق های رنگی در صنایع مختلفی هما نند تولید لوازم خانگ ی, خودرو سازی , حمل و نقل , ساختمان سازی , تزئینی , قوطی سازی و کابینت سازی مورد استفاده قرار گیرد . در این تحقیق سعی شده است فرایند تولید ورق رنگی به اختصار شرح داده شود و ضمن معرفی جد ید ترین روش های این فرایند , روش غلتکی به صورت کامل مورد بحث و بررسی قرار گیرد . همچنین در ادامه این تحقیق به بررسی و مقایسه شکل پذیری ورق های گالوانی   و گالوانیزه پیش رنگ شده خواهیم پرداخت . شکل پذیری ورق های فوق به کمک آزمون کشش تک محوری و رسم منحنی های حد ش کل پذیری مورد ارزیابی قرار گرفت . برای هر گروه از نمونه ها علاوه بر محاسبه مقادیر درصد ازدیاد طول کل، توان کارسختی، ناهمسانگردی، استحکام تسلیم و استحکام کششی با استفاده از آزمون کشش تک محوری، نمودارهای حد شکل پذیری نیز بدست آمد . نتایج بدست آمده در این پژوهش حاکی از آن است که اعمال پوشش گالوانیزه و رنگ ی باعث بهبود خاصیت شکل پذیری ورق در شرایط درون قالب خواه د شد و همچون یک روانکار عمل م ی کند. علاوه بر این پوشش تاثیر چندانی بر استحکام تسلیم و درصد ازدیاد طول ورق نخواهد داشت.

بیشتر ...آخرین رویدادها
بیشتر ...محصولات